Politiske beslutninger for Sorring Toustrup Dallerup

Sorring Lokalråd

 

Silkeborg kommune træffer hele tiden beslutninger der har betydning for borgerne i kommunen. I det følgende er en kort opsummering af alle de beslutninger de er truffet vedrørende Sorring Toustrup siden 2017.

Hvis man vil se listen af beslutninger på Silkeborg kommunes hjemmeside så klik her

Marts 2021

1 ny bolig i Sorring i 2020 – 75 de næste 13 år

Det viser Boligprogram 2021-2033. Boligprogrammet viser også, at der i 2021 forventes at komme 1 ny bolig, i 2022 forventes der 10 nye boliger og i 2023 4 nye boliger

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 1.789 i Sorring. Det forventes at stige frem til 2034 til 1.940.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Februar 2021

Busrute 113 kører over Sorring

Fra sommeren 2021 ændrer Midttrafik ruten på den regionale busrute 113, så busserne kører Resenbro-Voel–Sorring mellem Silkeborg og Låsby på hver anden afgang og via Linå-Hårup på de øvrige afgange som i dag.

Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om ændringerne.

(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 6)

Ledelsen af dagplejerne i Søhøjlandet bliver en del af Daginstitutionen Søhøjlandet

Fra 1. april sker der en ændring i organiseringen for dagtilbud i Gjern, Resenbro, Voel og Sorring. Her bliver der ansat en pædagogisk leder for dagplejerne i Søhøjlandet under lederen for Daginstitutionen Søhøjlandet.

Det er et forsøg på at optimere driften, som evt. skal udbredes til andre områder i kommunen. Optimeringen består i en bedre udnyttelse af dagplejepladserne ved en øget fleksibilitet i indskrivningen, og ved at den lokale institution varetager en del af gæstepasningen af dagplejebørn.

Det var byrådet, som i forbindelse med budget 2021 vedtog at optimere driften for dagtilbud i mindre lokalområder ved at omorganisere, så ledelsen og budgettet for dagplejen flyttes til daginstitutionen.

(Børne- og Ungeudvalget, 01.02.2021, punkt 12)

Januar 2021

Forældre er tilfredse med Sorring Skole

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark.

På en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Sorring Skole på 4,05. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04. Landsgennemsnittet er på 3,97.

For Sorring SFO er den samlede tilfredshed på 3,93. Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.

(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2020, punkt 7)

Toustrup og Sorring Forsamlingshus får tilskud til renovering

Toustrup Forsamlingshus har fået 1.800 kr. i tilskud til at skifte en rude, og Sorring Forsamlingshus har fået 13.969 kr. til at rense taget for alger, el-arbejde, afrensning af gulve, malerarbejde og reparation af vinduer.

Det er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som har godkendt ansøgningerne fra forsamlingshusene til tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.01.2021, punkt 6)

 

Oktober 2020

Ja til vedtagelse af planerne om boliger på Dybdalsvej og Svinget

Byrådet og Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der giver plads til 18 almennyttige rækkehuse, én ny landejendom og 13 parcelhuse på Dybdalsvej og Svinget.

Planerne har været i otte ugers høring, og der kom fem svar, hvoraf det ene er skrevet under af 23 beboere i området. Planen er derfor ændret på flere områder: Antennemastens placering skal fremgå af kortbilag 4, og parcelhusene må max. være seks meter højde og i én etage.

(Plan- og Vejudvalget, 05.10.2020, punkt 16, byrådet, 26.10.2020, punkt 7)

Link til lokalplan – klik her for PDF verison, klik her for Web versin

Sorring-Toustrup IF Fitness får nej til tilskud

Sorring-Toustrup IF Fitness har søgt Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget om et lokaletilskud på 21.611 kr. til leje af 164 m² motionslokaler i den selvejende institution STIF Hallen.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at sige nej til ansøgningen, da det vil betyde væsentlige merudgifter. Udvalget kan ifølge Folkeoplysningsloven vælge ikke at give tilskud, hvis det giver væsentlige merudgifter.

STIF Hallen modtager penge fra fordelingsmodellen til det areal, som idrætsforeningen søger om lokaletilskud til. Silkeborg Kommune har derfor én gang afregnet for brugen af arealet i tildelingsmodellen. Det dækker bl.a. både rengøring og vedligeholdelse.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 05.10.2020, punkt 7)

 

September 2020

Toustrup Forsamlingshus får godkendt ansøgning om 10.000 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i maj at oprette en pulje på 150.000 kr. til forsamlingshuse og selvejende haller, som har lidt økonomisk tab i forbindelse med COVID-19.

Toustrup Forsamlingshus sendte i den forbindelse en ansøgning om økonomisk støtte på 10.000 kr. På grund af COVID-19 har Toustrup Forsamlingshus ikke fået indtægter fra arrangementer og udlejning af forsamlingshuset.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt deres ansøgning, og pengene kommer til at dække forsamlingshusets tabte indtægter.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.09.2020, punkt 3).

Nye vejnavne i Sorring

Der er truffet afgørelse om nye vejnavne i Sorring, Lokalplan 34-006. Se afgørelse her

 

Juni 2020

Benyttelsesaftale med STIF Hallen godkendt

Efter STIF Hallen har givet deres høringssvar om en ny benyttelsesaftale, har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nu godkendt benyttelsesaftalen. Byrådet har taget sagen til efterretning.

STIF Hallen skriver i deres høringssvar, at de ikke kan indgå aftalen, hvis ikke der ændres på det beløb, som den selvejende institution får i tilskud.

Hvis benyttelsesaftalen bliver underskrevet, træder den og den nye tildelingsmodel for tilskud i kraft 1. oktober 2020.

(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.08.2020, punkt 20, byrådet, 22.06.2020, punkt 14)

 

Sorring får flere busafgange fra sommeren 2021

Fra sommeren 2021 kører rute 113 12 ture over Sorring på hverdage og 8 ture om lørdagen og 7 om søndagen.

Da Region Midtjylland nedlagde rute 112 satte Silkeborg Kommune gang i arbejdet med en Trafikplan. Det har nu resulteret i nogle ændringer, som betyder, at Sorring får flere busafgange fra sommeren 2021.

Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Det har resulteret i flere ændringer. Blandt andet et mål for minimumsbetjening som afhænger af byens størrelse, Plustur som et nyt produkt i lighed med Flextur, hvor kunden for 22 kr. kan komme til et trafikknudepunkt, hvor kunden kan komme videre med bus eller tog.

(Plan- og Vejudvalget, 08.06.2020, punkt 27)

 

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Sorring udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være.

Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget. Sorring Lokalråd holder borgermøde om forslaget 23. september 2020 fra kl. 19-21 i forsamlingshuset, hvor Silkeborg Kommune deltager, som Midtjyllands Avis også dækker.

Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/

(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

 

Del din mening om planerne for 31 nye boliger

Byrådet har godkendt planerne for 18 almene boliger og 13 parcelhuse i det sydlige Sorring ved Svinget og Dybdalsvej og

 

sender planerne i otte ugers høring, så du snart kan dele din mening om dem.

Baggrunden for planerne er et lokalt og politisk ønske om mere boligbebyggelse i Sorring.

De 18 almene rækkehuse er planlagt i én etage, og den enkelte bolig bliver mellem 70-105 m2 med et selvstændigt haveareal mod syd på min. 75 m2. De 13 parcelhuse er planlagt sådan, at de kun er de to nordligste grunde, der må bygge i op til to etager så flest muli

ge ejendomme kan få udsigten mod syd.

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne. En miljøscreening viser, at udfordringer i projektet er håndteret i planlægningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 6, Plan- og Vejudvalget, 11.06.2020, punkt 4, byrådet, 22.06.2020, punkt 6)

 

Projektering af boliggrunde rykkes frem

Det bliver i år og ikke næste år, at projekteringen af 13 parcelhusgrunde ved Svinget kommer til at finde sted. Byrådet har godkendt at pengene til projekteringen rykkes frem fra 2021 til 2020.

Byggemodningen bliver rykket frem, fordi anlægsloftet er blevet hævet, og det er muligt for Silkeborg Kommune at lånefinansiere anlægsprojekter.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.06.2020, punkt 7, byrådet, 22.06.2020, punkt 17)

 

Nyt, grønt samlingssted på vej i Toustrup

Tæt på forsamlingshuset i Toustrup ligger der et vandreservoir, som er groet til i ukrudt. Sorring Lokalråd har søgt om tilskud på 10.500 kr. til at skabe et samlingssted ved vandreservoiret med fliser, bord-bænkesæt, bålfad og beplantning.

Samlet har projektet et budget på 40.000 kr. Formålet med projektet er at skabe et sted, hvor borgerne i Toustrup og Sorring kan mødes, hvor fællesskabet kan blomster og måske få gang i endnu flere projekter.

Nærdemokratiudvalget har besluttet at sige ja til ansøgningen om tilskud fra puljen, som lokalråd kan søge til aktiviteter, der kan understøtte det nærdemokratiske arbejde.

(Nærdemokratiudvalget, 16.06.2020, punkt 2)

 

April 2020

Hvor mange bor der i Sorring i dag og om 13 år?

I dag bor der 1.787 i Sorring. Om 13 år forventes der at bo 1.864.Bortset fra de næste to år forventes det, at Sorring får en støt stigning i indbyggertallet.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

 

Prognose: 32 færre elever på Sorring Skole om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På Sorring Skole er der i dag 192 elever fordelt på 9 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 160 elever fordelt på 7 klasser, og i skoleåret 2032/33 forventes der at være 172 elever i 7 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

 

Sorring får to almene boliger mere

Silkeborg Boligselskab, som har fået lov til at bygge 16 almene boliger i Sorring, har været i gang med at projektere byggeriet. For at få den optimale udnyttelse af byggeretten ønsker de at få lov til at bygge to almene boliger mere.

Det har byrådet sagt ja til. Det betyder, at der i Sorring bliver bygget 18 almene boliger. Fire af dem bliver firerumsboliger på 105 m2 til forventet 8.500 kr. per måned, ni af dem bliver trerumsboliger på 90 m2 til forventet 7.300 kr. per måned og fem af dem bliver torumsboliger på 70 m2 til 5.700 kr. per måned.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 7, byrådet, 27.04.2020, punkt 18)

 

Marts 2020

Plan for 16 almene boliger ved Dybdalsvej sat i gang

Silkeborg Boligselskab ønsker at bygge 16 boliger på 90 m2, som er bygget sammen to og to eller tre og tre i seks rækker ved Dybdalsvej, hvor der i dag er marker.

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en lokalplan for området kan gå i gang på baggrund af boligselskabets byggeplaner. Planerne er, at hver bolig får egen have, og der laves et større fællesområde syd for boligerne.

Udover rækkehusene planlægges det at bygge en ny landbrugsejendom på 180 m2 med garage og mindre driftsbygninger i det sydligste hjørne af området. Den nye landbrugsejendom skal erstatte den nuværende landbrugsejendom nord for de planlagte rækkehuse. Den skal i stedet kun bruges til bolig, og i de overskydende bygninger kan der indrettes småerhverv.

Planen forudsætter, at hastigheden på Dybdalsvej sænkes til 50 km/t, og at ansøger skal betale for hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 61)

 

Ændringer i busplaner for Sorring

Betjeningen af Sorring fra sommeren 2020 udvides med én ny dobbelttur mellem Silkeborg og Sorring og tre nye flexbusture i begge retninger mellem Voel og Sorring. Det er ændringerne i buskøreplanerne for Sorring.

Forslaget, der nu ser ud til at være vedtaget, har været i høring. Her modtog Midttrafik mange høringssvar. De handlede primært om flere afgange – uden busskifte i Voel. Mange forslag gik også på, om rute 113 kunne køre omkring Sorring.

Det er en overgangsløsning indtil 2021, hvor der bliver lavet en ny trafikplan. Plan- og Vejudvalget blevet orienteret om ændringerne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 38)

 

Sidste 12 år: 94 nye boliger i Sorring – de næste 12 år forventes 64

I Sorring er der de sidste 12 år kommet 94 nye boliger. De næste 12 år forventes der at komme 64.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

 

November 2019

Forslag om at bus 113 skal forbi Sorring

For at skabe bedre busforbindelser i Sorring har Midttrafik foreslået, at nogle af busserne på rute 113 mellem Låsby og Silkeborg skal kører over Sorring, Voel og Resenbro i stedet for Mollerup, Linå og Hårup fra sommeren 2020.

Forslaget betyder, at Sorring får seks direkte ture og tre ture med skifte i Voel i retningen mod Silkeborg på hverdage og i modsat retning fem direkte ture og fire ture med skifte i Voel.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at betjeningen af Mollerup, Linå og Hårup er rigtig god og anbefaler derfor, at Silkeborg Kommune støtter forslaget om at ændre nogle af busserne på rute 113 til at køre over Sorring. Det har Plan- og Vejudvalget godkendt.

Midttrafik har sendt forslaget til ændringen i køreplanen til Silkeborg Kommune. Forslaget kommer efter at Midttrafik fra sommeren 2019 nedlagde en række busruter og efterfølgende har ville ændre i bussystemet igen fra sommeren 2020, fordi flere buspassagerer har mistet forbindelsen til anden bus eller tog.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 3)

 

Ansøgning om tilskud til Sorring LAN Party

Sorring-Toustrup Idrætsforening og Sorring LAN Party (SLP) søger et tilskud på 70.000 kr. til at leje telt og generator i forbindelse med afvikling af Sorring LAN Party 2020. SLP skal til næste års LAN Party udvide, fordi de er blevet optaget i CS Tour, som har et krav på, at der skal være 300 pladser.

For at STIF Hallen skal kunne rumme det, skal scenen og bespisningsområdet flyttes ud i et telt i forlængelse af hallen. En generator skal desuden lejes for, at der kan leveres strøm nok til deltagerne.

Der er en stor lokal opbakning, og der er tilknyttet op mod 100 frivillige fra både lokalområdet og resten af kommunen, som er med til at holde SLP, som trække de bedste hold i Danmark til og er blevet vurderet som det bedste af de mindre LAN i Danmark.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har valgt at udsætte beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilskud eller ej.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 11.11.2109, punkt 7)

 

Nærdemokratiudvalget besøgte Sorring Lokalråd

21 november fik Sorring Lokalråd besøg af Nærdemokratiudvalget i Sorringhus. Her holdte udvalget og lokalrådet møde, hvor de havde en snak om lokalrådsarbejdet og oplevelsen af nærdemokratiet i kommunen.

Sorring Lokalråd fortalte, hvordan de arbejder i lokalområdet og som bindeled til kommunen og om de udfordringer, som viser, at der er behov for, at Nærdemokratiudvalget i 2020 sætter fokus på kodekset for godt nærdemokrati og samarbejdsaftalen med lokalrådene.
(Nærdemokratiudvalget, 23.04.2019, punkt 7)

 

Oktober 2019

Bestyrelsen for STIF Hallen inviteret til dialogmøde om ny aftale

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har budt bestyrelsen for STIF Hallen på dialogmøde, inden de tager beslutningen om en ny aftale, som bestemmer, hvor meget STIF Hallen får i tilskud, og hvordan Silkeborg Kommune må bruge deres faciliteter.

På mødet vil bestyrelsen for STIF Hallen blive orienteret om baggrunden for oplægget til en ny aftale, som der også bliver mulighed for at drøfte. Bestyrelsen har også mulighed for at stille spørgsmål og dele holdninger til oplægget for aftalen med politikere og administrationen. På mødet vil økonomimodelen bag de nye aftaler også blive præsenteret.

Den nye aftale mellem STIF Hallen og Silkeborg kommune træder i kraft senest 1. april 2020, så STIF Hallen har tid til at implementere den nye aftale. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 23.10.2019, punkt 2)

 

September 2019

Nedsat hastighedsgrænse og sidehelle kommer ved Sorring Skole

For at gøre området ved Sorring Skole mere sikre, bliver hastigheden sat ned til 40 km/t, og der bliver anlagt en sidehelle, så bilister tvinges ned i fart omkring stiudmundingen til Skolebakken. Det er et skolevejsprojekt, som tidligere er blevet politisk godkendt. Nu har Plan- og Vejudvalget anbefalet byrådet at godkende, at pengene til projektet frigives. Projektet ved Sorring Skole forventes at koste 39.000 kr. og blive færdigt i år.(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 9)

 

Maj 2019

Prognose: Sorring Skole får 41 færre elever om seks år
Det viser en elevtalsprognose, som Skoleafdelingen har fået lavet. I skoledistriktet for Sorring Skole er der i dag 207 elever fordelt på 10 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 166 elever fordelt på 7 klasser. Skolen er bygget med 14 klasserum. Herefter stiger elevtallet så ifølge prognosen. I skoleåret 2031/32 forventes det, at der er 176 elever. Udviklingen betyder, at Sorring Skole fremover kun har én klasse per årgang.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 552 elever om syv år. Herefter begynder det samlede elevtal for hele kommunen igen at stige. Børne- og Ungeudvalget er blevet informeret om udviklingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.06.2019, punkt 4)

 

Del din mening om vedligeholdelsen af Tovstrup Bæk
Tovstrup Bæk var tidligere et privat vandløb, men er nu blevet et offentligt vandløb. Derfor skal der laves et vandløbsregulativ for Tovstrup Bæk, hvor der står beskrevet, hvordan vandløbet blandt andet skal vedligeholdes. Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende et forslag til bestemmelser for Tovstrup Bæk i høring, som du kan dele din mening om.

Tovstrup Bæk vil årlig blive kontrolleret for at sikre, at bækken ikke bliver spærret af grene eller andet. Der vil ikke blive skåret grøde i bækken, fordi der ingen eller kun lidt grøde er. Hvis der ophober sig sand i vandløbet, er der mulighed for lave en oprensning, Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at forslaget til bestemmelserne i regulativet ikke vil få konsekvenser for afvanding eller miljø, da den nuværende vedligeholdelse fortsættes.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.05.2019, punkt 7, byrådet, 27.05.2019, punkt 10)

 

April 2019

Sorring får 10 nye almene lejeboliger i 2020-2021

Det har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet i forbindelse med at kommunens kvote på 150 almene boliger skulle fordeles rundt i kommunen. Sorring er valgt, fordi det er en større omegnsby med mindre end 350 skoleelever, hvor der er et aktivt lokalsamfund.

Byrådet har nemlig besluttet, at de almene boliger skal understøtte vækst og udvikling i lokalsamfundene. De almene lejeboliger sikre også, at der er lejeboliger, som alle har råd til. De nye lejeboliger i Sorring forventes at blive bygget 2020 eller 2021. Hvor er ikke besluttet, men der arbejdes med at udvikle eksisterende områder eller udfylder huller. Det kræver i de fleste tilfælde en ny lokalplan, før de kan bygges. I Sorring er 7,70 % af de i alt 714 boliger almene lejeboliger i dag. Elevtallet for Sorring er 207.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2019, punkt 3)

 

Kommunens høringssvar til Midttrafik: Direkte busforbindelse til Aarhus

Det er et af de punkter, som er en del af det høringssvar, som Silkeborg Kommune vil sende til Midttrafiks nye trafikplan for 2019-2022. I den er Silkeborg-Aarhus nemlig ikke forbundet via bus i hovednettet, men kun via tog, som ikke går over Sorring og via regionale busruter uden for hovednettet, som ikke går direkte mellem Silkeborg-Aarhus.

Derfor vil høringssvaret blandt andet gøre opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, fordi større byer som Sorring ikke betjenes af bus. ”Rigtig mange pendler fra Silkeborg til Aarhus for at komme til arbejde eller uddannelse. Derfor er det nødvendigt at strækningerne betjenes af en busrute, der også standser ved indfaldsvejene,” sådan lyder det i høringssvaret. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at høringssvaret sendes til Midttrafik.

(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 4)

 

Februar 2019

Sorring Borger og Kulturhus og Toustrup Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse Sorring Borger og Kulturhus Toustrup Forsamlingshus har søgt om tilskud renoveringer. Kulturhuset har fået 15.000 kr. i tilskud til blandt andet at isolere opgangen, reparere fyret og male loftet. Forsamlingshuset har fået 22.749 kr. i tilskud til at renovere krostuen og indgangen og blandt andet også til nye radiatorer. Kulturhuset vil renovere for 30.000 kr. og forsamlingshuset for 45.498 kr. Begge har søgt om tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse, som maksimalt giver 50% af udgifterne til renoveringer. Det er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som har godkendt ansøgningerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.02.2019, punkt 11)

Brev til Lokalråd om tilskuds muligheder: Brev til lokalråd 2019 – tilskud til forskønnelse

 

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?

Så er der mulighed for at søge penge til projektet. Plan- og Vejudvalget og byrådet har besluttet at sætte 1,0 mio. kr. af til at få dine idéer til at forskønne lokalområder ført ud i livet. For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og ved offentlige veje i byerne. Ud over tilskuddet vil Teknik- og Miljøafdelingen også gerne hjælpe med at tage kontakt til de ansvarlige for de offentlige arealer og evt. koordinere et samarbejde, hvis der er tale om et fællesprojekt. Man kan søge op til 225.000 kr. til et projekt. Her er de 100.000 kr. i forvejen sat af til rådgivning og skitsering. Tag fat i Sorring Lokalråd, hvis du har en idé til at forskønne jeres lokalområde. Det er Sorring Lokalråd, der skal sende ansøgningen til forskønnelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 7, byrådet, 25.02.2019, punkt 13)

 

December 2018

Erstatningskørsel for rute 11

Region Midtjylland stopper en række regionale busruter fra 1. april 2019. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Én af ruterne, Region Midtjylland nedlægger, er rute 112 Silkeborg-Sorring-Aarhus. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Dog fortsætter buskørslen uændret frem til 1. juli 2019, fordi regionen og kommunerne er enige om at betale for buskørslen for rute 112 i overgangsperioden indtil kommunerne og Midttrafik er klar med erstatningskørsel. Silkeborg Kommune har sammen med Skanderborg og Aarhus kommuner bedt Midttrafik om at lave et forslag til buskørsel på strækningen fra Voel til Tilst på rute 112. I Voel skal ruten planlægges med forbindelse til rute 223 og rute 313 til og fra Silkeborg, og i Tilst skal ruten have forbindelse til 3A til og fra Aarhus midtby. Kommunernes forslag er, at der skal være to dobbeltture om morgenen og fire dobbeltture om eftermiddagen/aftenen som erstatningskørsel. Det forventes at koste Silkeborg Kommune ca. 0,7 mio. kr. pr. år. Byrådet har godkendt at sætte penge af til at fortsætte buskørslen frem til 1. juli 2019.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 14)

 

Lejeaftalen med STIF Hallen forlænget

Den nuværende lejeaftale mellem Fonden STIF Hallen og Silkeborg Kommune er forlænget frem til 31. december 2019. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt. Lejeaftalen har været gældende siden 1. januar 2018 og udløber 31. december i år. Årsagen til, at lejeaftalen forlænges med et år, er, at Silkeborg Kommune lige nu undersøger, hvordan kommunen giver tilskud til selvejende haller. Indtil nu er aftalerne om tilskud fra kommunen til de selvejende haller lavet enkeltvis. Formålet med undersøgelsen er at lave nogle fælles retningslinjer for, hvad de selvejende haller får i tilskud. Det kan betyde, at lejeaftalen og tilskuddet til STIF Hallen bliver ændret fra 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.12.2018, punkt 4)

 

November 2018

Dialogmøde om outdoormasterplan

Torsdag 29. november fra kl.19-21 inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet i Landal Søhøjlandet ved Gjern. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet i den østlige del af kommunen. Du kan også komme med idéer til nye faciliteter og aktiviteter og forslag til, hvordan dit lokalområde kan bidrage. Silkeborg Kommune har store ambitioner på outdoorområdet, fordi oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt mange borgere i Silkeborg Kommune. Og fordi et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, drive virksomhed i og besøge for turister. Derfor har Silkeborg Kommune besluttet at lave en Outdoormasterplan, som skal være rettesnor for kommunens arbejde på outdoorområdet. Planen skal beskrive outdoor-målene for fremtiden, og hvordan de bliver nået. Outdoor er alle de aktiviteter, der foregår udenfor, og hvor naturen og naturoplevelsen er en afgørende.

 

Juni 2018

Sorring/Voel valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

 

Maj 2018

Vandløbsregulativ for Lyngbygård Å

Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at revidere kommunes vandløbsregulativer, og i den forbindelse har det revideret regulativ for Lyngbygård Å været i høring. Regulativet beskriver lodsejers og kommunens pligter og rettigheder i forhold til vandløbet. De modtagende høringssvar har betydet en ændring: at navnet på vandløbet anføres som Lyngbygård Å og ikke Lyngbygårds Å. En mindre del af Lyngbygård Å, ca. 5,5 km, ligger i Silkeborg Kommune, hvor vandløbet danner grænse til Skanderborg Kommune. Vandløbet øverste ca. 1,6 km er privat, og vandløbet bliver offentligt ved udløbet fra Sorring Skelbæk. Resten af vandløbet løber i Aarhus og Skanderborg Kommune. Når regulativet er vedtaget i alle 3 kommuner, bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klager, træder regulativ først i kraft, når klagerne er behandlet.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 11)

 

April 2018

Sorring-Toustrup IF søger om tilskud til LAN-party

Foreningen søger om 5.000 kr. fra udviklingspuljen til diesel til en generator i forbindelse med afholdelsen af LAN-party i Sorringhallen. Arrangementet har til formål at samle børn og unge fra hele landet til LAN party i Sorring og dermed sætte Sorring på landkortet i forbindelse med afholdelse af turneringer i E-sport. Fritidsrådet har afslået at give tilskud, fordi ansøgningen ikke passer med udviklingspuljens formål om nye initiativer og udvikling.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 5)

 

Februar 2018

Sorring Borger- og Kulturhus får tilskud til renovering

Reparationer på tag og mure, afskærmning til loft og maling af døre og depotrum. Det har Sorring Borger- og Kulturhus søgt tilskud til, så de kan få renoveret Borger- og Kulturhuset. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud til renoveringen på 12.500 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 18)

 

Oktober 2017

Ny dør til Toustrup Forsamlingshus

Toustrup får tilskud til at udskifte hoveddøren og dørkarmen på forsamlingshuset. Træet i de gamle dørkarme og hoveddøren er råddent, hvorfor Toustrup har søgt tilskud fra kommunen til at kunne skifte døren og karmene ud. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse betyder, at kommunen kan yde tilskud på 50% af udgiften til hoveddøren og dørkarmen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 5)