Politiske beslutninger for Sorring Toustrup

Sorring Lokalråd

 

Silkeborg kommune træffer hele tiden beslutninger der har betydning for borgerne i kommunen. I det følgende er en kort opsummering af alle de beslutninger de er truffet vedrørende Sorring Toustrup siden 2017.

Hvis man vil se den på Silkeborg kommunes hjemmeside så klik her

Septemer 2019

Nedsat hastighedsgrænse og sidehelle kommer ved Sorring Skole

For at gøre området ved Sorring Skole mere sikre, bliver hastigheden sat ned til 40 km/t, og der bliver anlagt en sidehelle, så bilister tvinges ned i fart omkring stiudmundingen til Skolebakken. Det er et skolevejsprojekt, som tidligere er blevet politisk godkendt. Nu har Plan- og Vejudvalget anbefalet byrådet at godkende, at pengene til projektet frigives. Projektet ved Sorring Skole forventes at koste 39.000 kr. og blive færdigt i år.(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 9)

Maj 2019

Prognose: Sorring Skole får 41 færre elever om seks år
Det viser en elevtalsprognose, som Skoleafdelingen har fået lavet. I skoledistriktet for Sorring Skole er der i dag 207 elever fordelt på 10 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 166 elever fordelt på 7 klasser. Skolen er bygget med 14 klasserum. Herefter stiger elevtallet så ifølge prognosen. I skoleåret 2031/32 forventes det, at der er 176 elever. Udviklingen betyder, at Sorring Skole fremover kun har én klasse per årgang.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 552 elever om syv år. Herefter begynder det samlede elevtal for hele kommunen igen at stige. Børne- og Ungeudvalget er blevet informeret om udviklingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.06.2019, punkt 4)

Del din mening om vedligeholdelsen af Tovstrup Bæk
Tovstrup Bæk var tidligere et privat vandløb, men er nu blevet et offentligt vandløb. Derfor skal der laves et vandløbsregulativ for Tovstrup Bæk, hvor der står beskrevet, hvordan vandløbet blandt andet skal vedligeholdes. Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende et forslag til bestemmelser for Tovstrup Bæk i høring, som du kan dele din mening om.

Tovstrup Bæk vil årlig blive kontrolleret for at sikre, at bækken ikke bliver spærret af grene eller andet. Der vil ikke blive skåret grøde i bækken, fordi der ingen eller kun lidt grøde er. Hvis der ophober sig sand i vandløbet, er der mulighed for lave en oprensning, Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at forslaget til bestemmelserne i regulativet ikke vil få konsekvenser for afvanding eller miljø, da den nuværende vedligeholdelse fortsættes.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.05.2019, punkt 7, byrådet, 27.05.2019, punkt 10)

April 2019

Sorring får 10 nye almene lejeboliger i 2020-2021

Det har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet i forbindelse med at kommunens kvote på 150 almene boliger skulle fordeles rundt i kommunen. Sorring er valgt, fordi det er en større omegnsby med mindre end 350 skoleelever, hvor der er et aktivt lokalsamfund.

Byrådet har nemlig besluttet, at de almene boliger skal understøtte vækst og udvikling i lokalsamfundene. De almene lejeboliger sikre også, at der er lejeboliger, som alle har råd til. De nye lejeboliger i Sorring forventes at blive bygget 2020 eller 2021. Hvor er ikke besluttet, men der arbejdes med at udvikle eksisterende områder eller udfylder huller. Det kræver i de fleste tilfælde en ny lokalplan, før de kan bygges. I Sorring er 7,70 % af de i alt 714 boliger almene lejeboliger i dag. Elevtallet for Sorring er 207.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2019, punkt 3)

Kommunens høringssvar til Midttrafik: Direkte busforbindelse til Aarhus

Det er et af de punkter, som er en del af det høringssvar, som Silkeborg Kommune vil sende til Midttrafiks nye trafikplan for 2019-2022. I den er Silkeborg-Aarhus nemlig ikke forbundet via bus i hovednettet, men kun via tog, som ikke går over Sorring og via regionale busruter uden for hovednettet, som ikke går direkte mellem Silkeborg-Aarhus.

Derfor vil høringssvaret blandt andet gøre opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, fordi større byer som Sorring ikke betjenes af bus. ”Rigtig mange pendler fra Silkeborg til Aarhus for at komme til arbejde eller uddannelse. Derfor er det nødvendigt at strækningerne betjenes af en busrute, der også standser ved indfaldsvejene,” sådan lyder det i høringssvaret. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at høringssvaret sendes til Midttrafik.

(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 4)

Februar 2019

Sorring Borger og Kulturhus og Toustrup Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse Sorring Borger og Kulturhus Toustrup Forsamlingshus har søgt om tilskud renoveringer. Kulturhuset har fået 15.000 kr. i tilskud til blandt andet at isolere opgangen, reparere fyret og male loftet. Forsamlingshuset har fået 22.749 kr. i tilskud til at renovere krostuen og indgangen og blandt andet også til nye radiatorer. Kulturhuset vil renovere for 30.000 kr. og forsamlingshuset for 45.498 kr. Begge har søgt om tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse, som maksimalt giver 50% af udgifterne til renoveringer. Det er Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som har godkendt ansøgningerne.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.02.2019, punkt 11)

Brev til Lokalråd om tilskuds muligheder: Brev til lokalråd 2019 – tilskud til forskønnelse

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?

Så er der mulighed for at søge penge til projektet. Plan- og Vejudvalget og byrådet har besluttet at sætte 1,0 mio. kr. af til at få dine idéer til at forskønne lokalområder ført ud i livet. For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og ved offentlige veje i byerne. Ud over tilskuddet vil Teknik- og Miljøafdelingen også gerne hjælpe med at tage kontakt til de ansvarlige for de offentlige arealer og evt. koordinere et samarbejde, hvis der er tale om et fællesprojekt. Man kan søge op til 225.000 kr. til et projekt. Her er de 100.000 kr. i forvejen sat af til rådgivning og skitsering. Tag fat i Sorring Lokalråd, hvis du har en idé til at forskønne jeres lokalområde. Det er Sorring Lokalråd, der skal sende ansøgningen til forskønnelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 7, byrådet, 25.02.2019, punkt 13)

December 2018

Erstatningskørsel for rute 11

Region Midtjylland stopper en række regionale busruter fra 1. april 2019. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Én af ruterne, Region Midtjylland nedlægger, er rute 112 Silkeborg-Sorring-Aarhus. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Dog fortsætter buskørslen uændret frem til 1. juli 2019, fordi regionen og kommunerne er enige om at betale for buskørslen for rute 112 i overgangsperioden indtil kommunerne og Midttrafik er klar med erstatningskørsel. Silkeborg Kommune har sammen med Skanderborg og Aarhus kommuner bedt Midttrafik om at lave et forslag til buskørsel på strækningen fra Voel til Tilst på rute 112. I Voel skal ruten planlægges med forbindelse til rute 223 og rute 313 til og fra Silkeborg, og i Tilst skal ruten have forbindelse til 3A til og fra Aarhus midtby. Kommunernes forslag er, at der skal være to dobbeltture om morgenen og fire dobbeltture om eftermiddagen/aftenen som erstatningskørsel. Det forventes at koste Silkeborg Kommune ca. 0,7 mio. kr. pr. år. Byrådet har godkendt at sætte penge af til at fortsætte buskørslen frem til 1. juli 2019.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 14)

Lejeaftalen med STIF Hallen forlænget

Den nuværende lejeaftale mellem Fonden STIF Hallen og Silkeborg Kommune er forlænget frem til 31. december 2019. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendt. Lejeaftalen har været gældende siden 1. januar 2018 og udløber 31. december i år. Årsagen til, at lejeaftalen forlænges med et år, er, at Silkeborg Kommune lige nu undersøger, hvordan kommunen giver tilskud til selvejende haller. Indtil nu er aftalerne om tilskud fra kommunen til de selvejende haller lavet enkeltvis. Formålet med undersøgelsen er at lave nogle fælles retningslinjer for, hvad de selvejende haller får i tilskud. Det kan betyde, at lejeaftalen og tilskuddet til STIF Hallen bliver ændret fra 2020.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.12.2018, punkt 4)

November 2018

Dialogmøde om outdoormasterplan

Torsdag 29. november fra kl.19-21 inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet i Landal Søhøjlandet ved Gjern. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet i den østlige del af kommunen. Du kan også komme med idéer til nye faciliteter og aktiviteter og forslag til, hvordan dit lokalområde kan bidrage. Silkeborg Kommune har store ambitioner på outdoorområdet, fordi oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt mange borgere i Silkeborg Kommune. Og fordi et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, drive virksomhed i og besøge for turister. Derfor har Silkeborg Kommune besluttet at lave en Outdoormasterplan, som skal være rettesnor for kommunens arbejde på outdoorområdet. Planen skal beskrive outdoor-målene for fremtiden, og hvordan de bliver nået. Outdoor er alle de aktiviteter, der foregår udenfor, og hvor naturen og naturoplevelsen er en afgørende.

Juni 2018

Sorring/Voel valgt som en af syv eksempelbyer

Byrådet har et ønske om, at der skal være vækst og udvikling i kommunens omegnsbyer. For at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne, er det nødvendigt, at omegnsbyerne er attraktive for potentielle tilflyttere. Undersøgelser peger på, at potentielle tilflyttere lægger stor vægt på nærhed til arbejdspladsen, skole og daginstitutioner, naturmæssige kvaliteter, lokale fællesskaber, indkøbsmuligheder, tilgængelige boligtyper og byens æstetiske og byrumsmæssige kvaliteter. Teknik- og Miljøchefen foreslår derfor, at der med afsæt i ovenstående, at analyserer og vurderer potentialer og kvaliteter, som kan bidrage til udvikling i omegnsbyerne, for de syv største omegnsbyer, der ikke fungerer som forstæder for Silkeborg, så man får det bedst mulige grundlag for skabe udvikling. De syv byer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen), Bryrup og Gjern. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de syv byer udvælges til at eksempelbyer, hvis by- og bostedskvaliteter lægges til grund for planlægningen af udviklingsmulighederne i omegnsbyerne. De øvrige omegnsbyer kan få samme vurdering ved den kommende kommuneplanrevision.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 6)

Maj 2018

Vandløbsregulativ for Lyngbygård Å

Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at revidere kommunes vandløbsregulativer, og i den forbindelse har det revideret regulativ for Lyngbygård Å været i høring. Regulativet beskriver lodsejers og kommunens pligter og rettigheder i forhold til vandløbet. De modtagende høringssvar har betydet en ændring: at navnet på vandløbet anføres som Lyngbygård Å og ikke Lyngbygårds Å. En mindre del af Lyngbygård Å, ca. 5,5 km, ligger i Silkeborg Kommune, hvor vandløbet danner grænse til Skanderborg Kommune. Vandløbet øverste ca. 1,6 km er privat, og vandløbet bliver offentligt ved udløbet fra Sorring Skelbæk. Resten af vandløbet løber i Aarhus og Skanderborg Kommune. Når regulativet er vedtaget i alle 3 kommuner, bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart herefter. Hvis der er klager, træder regulativ først i kraft, når klagerne er behandlet.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.05.2018, punkt 11)

April 2018

Sorring-Toustrup IF søger om tilskud til LAN-party

Foreningen søger om 5.000 kr. fra udviklingspuljen til diesel til en generator i forbindelse med afholdelsen af LAN-party i Sorringhallen. Arrangementet har til formål at samle børn og unge fra hele landet til LAN party i Sorring og dermed sætte Sorring på landkortet i forbindelse med afholdelse af turneringer i E-sport. Fritidsrådet har afslået at give tilskud, fordi ansøgningen ikke passer med udviklingspuljens formål om nye initiativer og udvikling.
(Fritidsrådet, 25.04.2018, punkt 5)

Februar 2018

Sorring Borger- og Kulturhus får tilskud til renovering

Reparationer på tag og mure, afskærmning til loft og maling af døre og depotrum. Det har Sorring Borger- og Kulturhus søgt tilskud til, så de kan få renoveret Borger- og Kulturhuset. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt ansøgningen og giver tilskud til renoveringen på 12.500 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2018, punkt 18)

Oktober 2017

Ny dør til Toustrup Forsamlingshus

Toustrup får tilskud til at udskifte hoveddøren og dørkarmen på forsamlingshuset. Træet i de gamle dørkarme og hoveddøren er råddent, hvorfor Toustrup har søgt tilskud fra kommunen til at kunne skifte døren og karmene ud. Silkeborg Kommunes retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse betyder, at kommunen kan yde tilskud på 50% af udgiften til hoveddøren og dørkarmen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.10.2017, punkt 5)